• ANÚNSIU KONKURSU

    Post iha: 17 May 2023

    Husi Servisu Munisipal Aprovizionamentu hakarak informa ba publiku katak Administrasaun Munisipiu Liquicá loke no konvida kompaña sira ne’ebé iha interese no elijibel atu bele mai kompete iha Konkursu Públiku  iha Administrasaun Munisípiu Liquicá. Informasaun detalú bele download iha PDF ou mai direta iha Administrasaun Munisípiu Liquicá Mak ne’e deit informasaun badak  ami hato’o , lahaluha […]

© 2024 Administrasaun Munisípiu Liquiçá