Naran Nain Fatin Orsamentu Data Estadu
𝐊𝐨𝐧𝐬𝐭𝐫𝐮𝐬𝐚𝐮𝐧 𝐟𝐨𝐮𝐧 𝐛𝐚 𝐟𝐚𝐭𝐢𝐧 𝐭𝐮𝐫𝐢𝐬𝐦𝐮 ””𝐤𝐨𝐧𝐢-𝐃𝐚𝐭𝐨-𝐋𝐞𝐨𝐩𝐚” Administrador Munisipiu Liquica koni-Dato-Leopa $N/A [04/12/2023 - N/A ] ACTIVE
ʀᴇʜᴀʙɪʟɪᴛᴀꜱᴀᴜɴ ᴊᴀʀᴅɪᴍ ᴘᴜʙʟɪᴋᴜ ʟɪQᴜɪÇÁ Administrador Munisipiu Liquica Jardim Publiku Liquiçá  $N/A [04/12/2023 - N/A ] ACTIVE

© 2023 Administrasaun Munisípiu Liquiçá