Tenderizasaun konkursu Públiku

Hahu loke: 05/08/2024
Hahu taka


Portal Munisipál Liquiça
Liquiça, 08 Maio 2024
Nú. Reff: 8/SMA/M-LIQ./V/2024
Bazeia ba Orientasaun Presidente Autoridade Municipal Liquiçá Liu husi, Diresaun Servisu Municipál Aprovizionamentu (DSMA) Anúnsio ba públiku katak Tenderizasaun konkursu Públiku kona-ba Fornese Mobiliario Ba 23 Suku No Secretariu Nain 2 Ba Administrasaun Munisípiu Liquiçá ho nia Nú. Konkursu: KP/12/ADM-LIQ/APROV-KM/II/2024. Ho Razaun tamba iha Sub-Misaun Dokumentus iha Empreza Ida deit Maka mai Submete Dokumentus ho nune’e (DSMA) Sei Re-Anúnsio fila fali iha tempo badak tuir mai ho maneira Solisitasaun Kotasaun.
Mak ne’e deit ba ita bo’ot sira nia kolaborasaun la haluha hato’o Obrigado Wain.

Anexu dokumentus

© 2024 Administrasaun Munisípiu Liquiçá