Konvite Solicitasaun Cotasaun

Hahu loke: 05/15/2024
Hahu taka 05/22/2024


DN-Aprovizionamentu

Nu.Ref: 63../DNA-MDRHK/V/2024

Konvite Solicitasaun Cotasaun

Ministériu Desenvolvimento Rural e Habitasaun Comunitaria liu husi Diresaun Nasional Aprovizionamentu (DNA), konvida kompanhia local nebe’e registrado iha Municipio sira hanesan: Manatutu, Lautem, Liquica, Bobonaro, Ainaro ho Covalima atu hola parte iha solicitasaun Cotasaun ba Konstrusaun foun Sintina Publika tuir Deskrissaun.

Kompanhia sira nebe’e iha Interesse, bele mai foti dokumentus iha Edificio Admistrasaun kada Municipio hahu iha loron 15 fulan Maio to’o loron 22 Fulan Maio tinan 2024. horas tuku 08.00 dader to tuku 17.00 lokraik. Loron ikus submete dokumentus mak loron 29 fulan Maio 2024 horas tuku 08.00 to’o tuku 17.00 Lokraik fatin iha Edificio Admistrasaun kada Municipio.

NB: bele download file PDF iha kraik ou Informasaun kompletu bele mai konfirma direta iha Administrasaun Munisipál Liquiçá iha Deresaun Servisu Aprovizionamentu Munisipál.

Ba ita bo’ot sira nia atensaun la haluha ami hato’o obrigadu ua’in.


Anexu dokumentus

© 2024 Administrasaun Munisípiu Liquiçá