Vise Ministru MAE, halo Sorumutu Primeru Ho Estrutura Administrasaun Munisipiu Liquiça.
S.E. V-Ministru Administrasaun Estatál, Jacinto Rigoberto halo sorumutuk primeru ho Estrutura Administrasaun Liquiça iha salaun Tokodede Munisipiu Liquiça.
Sorumutuk ne’e hanesan motivasaun membru governu Da-Sia nian hamutuk ho estrutura Estadu nian iha munisipiu to’o Aldeias hasoru malu iha salaun centru Tokodede munisipiu Liquiça hodi rona malu entre governu ho lideransa lokal sira iha munisipiu.
Iha sorumutu ne’e, lideransa lokal ou xefe do sukus sira no estrutura munisipiu Liquiça rona mensajen governu Da-Sia nian kona-ba planu servisu no programa governu nian ne’ebé mak sei implementa iha tinan ne’e no tinan 2024.
Lideransa sukus no estrutura Munisipiu sente kontenti ho presensa membru governu Da-Sia nian iha sira nia munisipiu hodi transmiti mensajen murak husi governu nasionál ba sira iha munisipiu atu nune’e bele apar ho programa governu nian, salienta husi xefi Suku maumeta.
Planu servisu governu Da-Sia nian mak sei realiza eleisaun ba Xefi do sukus iha teritoriu Timor-Leste tomak.
Kontinua melhora servisu PNDS nian hodi melhora desenvolvementu iha suku sira, no estabelese Balkaun úniku iha Munisipiu primeru hanesan Liquiça, Aileu, Manatuto, afirma V-Ministru MAE, iha salaun Tokodede Munisipiu Liquiça.
Iha biban ne’e mos S.E. V-Ministru MAE, Jacinto Rigoberto compartilla informasaun iha sesaun dialogu ho xefi do sukus kona-ba komitmentu governu Da-Sia nia programa ne’ebé pela primera-vez hetan apreciasaun votus unanimidade husi Parlamentu Nasionál, no ida ne’e hanesan komitmentu bo’ot ida husi povu Timor-Leste liu husi sira nia representante iha PN ba governu ida ne’e hodi halo servisu liu-liu governu servisu hamutuk ho governu lokal ho lideransa suku sira hodi lori mudansa ba povu nia moris.
Akompaña hamutuk ho Vise Ministru MAE, Jacinto Rigoberto iha sorumutuk ho estrutura Munisipiu Liquiça nian mak Administrador Munisipiu Liquiça, Pedro Paulo Gomes, DG-DA, MAE, Belarmino Filomino Nevez, no Sekretaria Ezekutiva PNDS, Claudina Pinto, hamutuk ho estrutura Munisipiu, xefi do sukus, no komunidade munisipiu Liquiça.
Remata#
Portal_ADM Liquica-2023

© 2024 Administrasaun Munisípiu Liquiçá