Ex.sia Administrador Munisípiu Liquiçá hamutuk ho Sekretário Estado Floresta Partisipa iha atividade kuda ai-parapa iha Suku Ulmera hodi komemora loron Nasional Konsulta Popular ba dala 24. Atividade refere organiza husi grupu Hadomi Habelun Ai-parapa Ulmera. Iha biban ne’e partisipa husi Administrador Postu Administrativu Bazartete, reprezentante Komandante Polisia Munisípiu Liquiçá, Estudante (St. Inacio de Loyola, EBF Ulmera no DIT) no komunidade Suku Ulmera.

Sekretáriu Estado Floresta iha nia intervensaun hatete, inisiativa kuda ai-parapa laos deit hodi satan laloran-tasi maibé hodi proteze ikan sira iha tasi-laran hodi tolun. Nia mos kompremitidu atividade ne’e sei kontinua hanesan membru do Governu nia sei fó apoiu tomak ba grupu Hadomi Habelun Ai-parapa Ulmera tamba iha ona inisiativa rasik hodi kuda ai-parapa iha area kosteira Suku Ulmera. Hanesan Sekretáriu Estadu Floresta iha IX Governu Konstituisional sei halo esforsu makas ba grupu kreativu sira hodi dezenvolve diak liu tan atu habelar koñesimentu no esperensia iha atu fahe ba komunidade sira ne’ebé hela besik area kosteira atu iha koñesimentu atu oinsa sira mos bele kuda ai-parapa hodi proteze ita nia rai. Tanba Governu iha ona planu atu kuda ai-oan iha area kosteira sira husi Lautém to’o ba iha Oe-cusse no mos iha parte sul, hatete Sec.Estado Floresta.

Objetivu husi kuda ai-parapa ne’e, atu salva meiu ambiente iha tasi laran no mos hodi satan laloran tasi ba iha komunidade.


#remata

Liquiçá, 23/08/2023

CENTRU INFORMASAUN MUNISIPÁL

© 2024 Administrasaun Munisípiu Liquiçá