CENTRU INFORMASAUN MUNISIPÁL

Liquiçá, 27, Outubro, 2023 |


𝗦𝗲𝘅𝘁𝗮 𝗳𝗲𝗶𝗿𝗮 𝗻𝗲’𝗲, 𝗣𝗿𝗲𝘀𝗶𝗱𝗲𝗻𝘁𝗲 𝗔𝘂𝘁𝗼𝗿𝗶𝗱𝗮𝗱𝗲 𝗠𝘂𝗻𝗶𝘀í𝗽𝗶𝘂 𝗵𝗮𝗹𝗼 𝗮𝗯𝗲𝗿𝘁𝘂𝗿𝗮 𝗯𝗮 𝗶𝗵𝗮 𝗱𝗶𝘀𝘁𝗿𝗶𝗯𝘂𝗶𝘀𝗮𝘂𝗻 𝗺𝗮𝘁𝗲𝗿𝗶𝗮𝗹 𝘀𝗲𝗻𝘀𝗲𝘁𝗶𝘃𝘂 𝗻𝗼 𝗻𝗼𝗻-𝘀𝗲𝗻𝘀𝗲𝘁𝗶𝘃𝗼 𝗵𝘂𝘀𝗶 𝗘𝗦𝗧𝗔𝗘 𝗠𝘂𝗻𝗶𝘀í𝗽𝗶𝘂 𝗟𝗶𝗾𝘂𝗶çá. 𝗔𝘁𝗶𝘃𝗱𝗮𝗱𝗲 𝗻𝗲’𝗲 𝗵𝗲𝘁𝗮𝗻 𝗽𝗮𝗿𝘁𝗶𝘀𝗶𝗽𝗮𝘀𝗮𝘂𝗻 𝗺𝗮𝘅𝗶𝗺𝘂 𝗵𝘂𝘀𝗶 𝗔𝗱𝗺𝗶𝗻𝗶𝘀𝘁𝗿𝗮𝗱𝗼𝗿 𝗽𝗼𝘀𝘁𝘂 𝟯, 𝗙𝘂𝗻𝘀𝗶𝗼𝗻𝗮𝗿𝗶𝘂 𝗔𝗱𝗺𝗶𝗻𝗶𝘀𝘁𝗿𝗮𝘀𝗮𝘂𝗻 𝗻𝗼 𝗔𝗷𝗲𝗻𝘁𝗶 𝗠𝘂𝗻𝗶𝘀í𝗽𝗶𝘂,𝗣𝗿𝗲𝘀𝗶𝗱𝗲𝗻𝘁𝗲 𝗖𝗼𝗻𝘀𝗲𝗹𝗹𝘂 𝗩𝗲𝘁𝗲𝗿𝗮𝗻𝗼𝘀 𝗠𝘂𝗻𝗶𝘀í𝗽𝗶𝘂 𝗟𝗶𝗾𝘂𝗶çá, 𝗖𝗼𝗺𝗮𝗻𝗮𝗻𝘁𝗲 𝗣𝗡𝗧𝗟 𝗘𝘀𝗾𝘂𝗮𝗱𝗿𝗮 𝗟𝗶𝗾𝘂𝗶çá 𝗵𝗼 𝗺𝗲𝗺𝗯𝗿𝘂 𝘀𝗶𝗿𝗮 𝗻𝗼 𝗖𝗼𝗺𝗮𝗻𝗮𝗻𝘁𝗲 𝗙-𝗙𝗗𝗧𝗟 𝗱𝗲𝘀𝘁𝗮𝗸𝗮𝗱𝗼 𝗵𝗼 𝗻𝗶𝗮 𝗺𝗲𝗺𝗯𝗿𝘂 𝘁𝗼𝗺𝗮𝗸, 𝗸𝗼𝗺𝘂𝗻𝗶𝗱𝗮𝗱𝗲 𝗻𝗼 𝘃𝗲𝘁𝗲𝗿𝗮𝗻𝗼𝘀, 𝗶𝗵𝗮 𝗲𝗱𝗲𝗳𝗶𝘀í𝘂 𝗔𝗱𝗺𝗶𝗻𝗶𝘀𝘁𝗿𝘀𝗮𝘂𝗻 𝗠𝘂𝗻𝗶𝘀í𝗽𝗶𝘂 𝗟𝗶𝗾u𝗶çá.

figura; distribuisaun material ba elisaun suku;

——————————————————

Diretor STAE nia intevensau hateten  – ita hatene katak wainhira ita nia Governu dekreta no marka data elisaun monu iha 28 de outubro 2023, Governo ne’e fo hela kna’ar ida mai STAE hodi apoiu maximu iha prosesu ida ne’e. Kna’ar ida ne’ebé maka STAE halo maka STAE estabelese centru sira identifika e halo mos preparasaun ba iha elisaun ida ne’e, ida ne’e maka STAE halo e ohin ita tama ba iha preparasaun e distribuisaun material ba iha centru 134 iha munisipiu Liquiçá.

Ida ne’e hakarak informa deit katak, ita nia prosesu ne’e la’o hanesan bae-bain, maibe ita iha defikuldade uituan tamba ita organiza ba centru 134, ne’ebé ami iha limitasaun e ami hateten katak iha buat balu ami bele halo e buat balu mos ami labele halo, maibe sira ne’e maka esforsu STAE halo. Teknikamente buat sira ne’e ami prepara ona oinsa maka ita bele organiza elisaun ida ne’e la’o ho diak.

Ita nia Governo rasik husi Ministeriu Administrasaun Estatal, ita nia Ministru otrienta ona hakarak ka-lakohi elisaun ida ne’e tenge la’o ho susesu. Espesial ba PNTL rasik katak STAE atu hala’o nia kna’ar ne’e ho didiak apoiu husi PNTL nian tenki maximu.

figura; Diretor STAE Muisipiu Liquica 

________________________________

Diretor CNE nia intrvensaun – Primeru agradese ba maromak tamba bele fo oportunidade ida ohin hodi ita bele hamutuk atu sai sasin hodi kontribui servisu liu husi kna’ar ida-idak nian.

Ita hatene katak Elisaun Suku ho Elisaun Presidente ka Parlamentar lahanesan,  Elisaun Presidente ho Elisaun Parlamentar ne’e dekreta husi Presidente Republika maibe Elisaun lideransa komunitariu dekreta husi Konsellu Ministru ne’ebé liu husi Ministru, tamba ne’e maka nia lalaok la-hanesan, tamba ne’e maka ita hatene katak servisu tomak husi Presidente Autoridade Munisipál ba iha Administrador Postu no ikus iha Presidente Asembleia Suku no Aldeia, sira maka iha responsavelidade atu asegura ida ne’e.

Maibe lataka dalan ba STAE e lataka dalan mos ba iha CNE katak iha Timor-Leste iha orgaun rua maka organiza elisaun ne’e. Tamba ne’e CNE nia prezensa iha ne’e atu hare lalaok prosesu sira ne’e, lao tuir lei ka lae, ida ne’e maka ita hotu nia responsavelidade ho ida ne’e husi parte CNE rekruta ita nia oficial hamutuk 134 ne’ebé maka agora destaka ona iha Aldeia hotu-hotu.

Ikus liu hau nia mensazen maka ne’e; husu ba ita hotu-hotu servisu ba rai ida ne’e ho resposavelidade e matan moris neon nain e ita hotu nia resposavelidade maka bele justifika katak ita hotu nia kontribuisaun.

figura; Diretor CNE Munisipiu Liquica;

______________________________

Comandante PNTL nia intrvensaun; Atu hateten iha ne’e husu ba ita boot sira nia apoiu hamutuk ho Autoridade seguransa  no hau nia membru sira husu nafatin ita nia koperasaun, komunikasaun atu nune’e bele servisu hamutuk bainhira akontese buat-ruma nebe’e maka ita la espera ita hotu maka resposavelidade  oinsa labele mosu buat ruma maka ita la hakarak.

Ida ne’e servisu ida ne’ebé boot, presiza ema hotu nia koperasaun no komunikasaun diak hodi bele lori susesu no ita bele fo garantia ba ita nia komunidade sira mai ezersa sira nia diretu bele hili sira nia xefi komunitariu ne’ebé diak hamutuk ho nia delegada no delegadu sira ba atendementu nesesidade Aldeia, Suku mai to iha Administrasaun Postu to’o Munisípiu iha 2023 ba to’o 2030. Ida ne’e maka ita nia hakarak husu nafatin ba ita bo’ot sira servisu tuir lei, regras, hau hanoin ida ne’e laos buat foun ida ba ita bo’ot sira e mai ita, maibe buat ne’ebé maka ita halo ona maske ita limita liu-liu husi parte oi-oin  maibe ita nia atendementu publika nunka limita, nafatin prontiu hodi asegura elisaun ida ne’e ho susesu no garante katak paz no estabilidade iha ita hotu-hotu nia liman.

figura; Comandante Eskuadra Munisipiu Liquica

___________________________________________

Prsidente Autoridade Munisípiu nia intrvensaun; Oportunidade diak ida ne’e ohin ita hahu prosesu ba ita nia elisaun komunitaria ne’ebé aban sei akontese, ohin to’o iha ne’e iha kotuk iha prosesu lubun ida ne’ebé ita hahu no iha formasaun barak ba iha ita nia Jovem apoiu tekniku sira no prosesu tomak ne’ebé ita hala’o no mos dekreta ne’ebé mai husi Nasional liu husi Ministerio Administrasaun Estatal ne’ebé elisaun orgaun suku ida ne’e deferente ho elisuan Presidente no Parlamentar nian, ne’e duni elisaun Suku nian ne’e elisaun ne’ebé ba tinan 7 dala ida.

Ohin ita hotu lubun-ida  ne’e, ba tekniku oficial sira orsida sei destaka ba iha Suku no Aldeia ita boot sira maka sai hanesan tekniku oficial ba iha prosesu elisaun ida ne’e.

#remata

© 2024 Administrasaun Munisípiu Liquiçá