Liquiçá, 14, Maio 2024

TOMADA DE POSSE BA XEFI DEPARTAMENTU NO XEFI  SEKSAUN EMPOSADA

Sexta feira ne’e Presidente Autoridade Muniscipio Liquiça Sr. Paulino Ribeiro hala’o ona serimónia solena hodi fo posse ba Xefi Departamentu no Xefi Seksaun foun sira iha salaun Enkontru Administrasaun Munisipál Liquiçá.

Iha Serimónia Solena ne’e  hetan mos partisipasaun husi Comissários da Função Pública Sr. José Telo Cristevão ne’ebé reprezentante Presidente da Funsaun Publico, no partisipa mos husi Secretario Munisipál Administrasaun no Finanças da Autoridade Municipio Liquiça, Secretario Municipál Administrasaun Planeamento, Investimento e Dezenvolvimento Integrado da Autoridade Municipio Liquiça, Diretores, Funsionario no familia sira.

Depois de xefi emposada sira Simu Posse husi Presidente Autoridade Munisipál Sr Paulino Ribeiro, husi Servisu Administrasaun Munisipál fo mos apresiasaun servisu hanesan Sertifikado ba Xefi Sesante sira tamba durante ne’e bele kontribui ona ba iha Dezenvolvimento no Servisu Administrasaun ne’e ho resposavelidade.

Iha biban ne’e mos Comissários da Função Pública Sr. José Telo Cristevão nia intervensaun, ba tomada de posse ne’e laos foin akontese no laos buat foun mai ita, nomeasaun ba ita boot sira ne’e ba fulan 6 no bele kontinua. Ohin ita boot sira halo ona juramento atu kontinua no hateten katak atu servi deit ba rai ida ne’e no ba Povu ida ne’e, Nafatin ami Ezizi ba ita boot sira tenki servisu ho responsavelidade tamba ita tama ona iha era ida ne’ebé desentralizasaun ne’e nesesidade, desetralizasaun ne’e atu la’o kobre ba kompetensia Presidente Autoridade no ita hotu nia apoiu.

Liquiçá ita bele hodi tama ba iha desentralizasaun karik ita boot sira hetan ekipa ida, ekipa inter Minesterial ida mai husi Ministerio Estatal hateten katak ita boot sira bele ona ka-lae atu tama ba iha desentralizasaun ba elisaun Munisipál Atu hili ita nia Presidente Autoridade hili mos ita nia Membru Aseimbleia Munisipál, entaun ba Xefi emposada sira ami laiha parabens ami atu hateten katak Servisu ba, Servisu ho honesto, ho fuan tamba Nasaun persija ema ne’ebé iha espíritu Nacionalista, integridade ne’ebé hakarak servi deit ba rai ida ne’e.

Posse ida ohin ne’e laos buat foun ida ba ita boot sira, los buat foun ida ba Administrasaun Publico, natureza atu hahu kargu ida ita tenki halo juramento atu servi, ne’e duni nafatin lori Comisão Função Pública nia naran konvida ita boot sira la’o nafatin tuir regra ne’ebé mak iha.

Iha parte seluk Presidente Autoridade Munisipál, Sr. Paulino Ribeiro iha nia intervensaun hatete katak; husu ba Xefi emposada sira atu simu knar ida ne’e tenki ho responsavelidade laos simu ho oportunidade, signifika katak, buat sira ne’ebé mak ita boot sira halo iha departamento ita boot sira nian ne’e tenki asumi ho resposavelidade ba qualquer aktu Administrasaun, iha prosesu orsamentu, iha prosesu pagamentu no servisu tomak. Buat ida mak hau atu fo hanoin ba ita boot sira, depois ita boot sira simu posse ne’e no aban ita boot sira ba halo servisu iha imi nia departamentu, nafatin atu fo hanoin ba ita boot sira molok atu halo servisu identifika uluk problema saida mak iha ita boot sira nia departamentu laran no informa ba ita boot sira nia superior sira hodi buka solusaun.

Iha tinan ida ne’e ita hamutuk iha Dirasaun 19, lakleur tan Governasaun Lokal sei besik ona mai ita, iha Governasaun lokal ne’e primeru ita boot sira mak sai parte ba estrutura Governasaun lokal hodi halo regulamentu ne’e duni ita boot sira ejerse ita boot sira nia funsaun hanesan xefi Seksaun no Xefi Departamento ne’e buat ida todan tamba ita boot sira nia kargu ne’e hanesan tekniku profesional ne’ebé apoiu maximu ba iha derasaun ida ne’e hodi ezekuta nia programa no ezekuta nia atividade, ita iha Liquiçá ita iha programa 34, uluk programa 33 agora ita sae ba programa 34  ho nia sub programa ne’ebé iha atividade lubun ida, ne’e ezizi presaun servisu husi Xefi departamento ita boot sira tenki domina ita boot sira nia area liu-liu ba departamento.

#media_portalliquica

© 2024 Administrasaun Munisípiu Liquiçá