Liquiçá, 23 Maiu 2024 – Sekretáriu Munisipál Administrasaun Planeamento, Investimento e Dezenvolvimento Integrado da Autoridade Municipio Liquiça, Sr Francisco dos Santos Pereira, L.CD, ne’ebé reprejentante Presidente Autoridade Munisipál halo abertura programa TimorAid ba sorumutu hodi harii rede soru na’in iha Salaun enkontru Administrasaun munisípiu liquiçá.

TimorAid estabelese ona Rede Soru Na’in iha Munisípiu Liquiçá ne’ebé mak Organiza no suporta husi Timor Aid no UN Women Timor-Leste, no hetan partisipa husi soru na’in hamutuk 45 husi Postu Administrativu 4 mak hanesan Bazartete, Liquiçá, Maubara no Loes, atividade ne’e mos hetan partisipasaun husi lider lokal sira no instituisaun sira ne’ebé mak relevante ho atividade ne’e rasik.

Rede Soru Na’in, kontribui ba Planu Nasional Salvaguarda Tais liuhusi kolaborasuan entre UN Women, Timor Aid, and Fundasaun Alola. Rede Soru nai’in nu’udar asosiaun naun-profitu dahuluk neʼebé rejistu iha Tinan 2023, no dadaun ne’e akumula ona soru na’in Tais hamutuk ema nain-600 liu iha rai-laran tomak.

Rede ne’e foka liu ba hasa’e oportunidade ekonomia feto nian, asegura asesu imensu ba finansiamentu no merkadu, abilidade, dezenvolvimentu cadeia de valor, enkuantu salvaguarda riku soin Patrimóniu Kulturál soru tais iha Timor-Leste.

Misaun hodi harii rede soru nain ne’e mak, Empodera ekonomia feto rural, loke dalan ba feto atu sai nu’udar kontribuidor esensial ba dezenvolvimentu sustantavel nasaun, wainhira estabelse modelu ida iha ne’ebé feto lidera koletivu, foku ba hari’i aliansa, lian koletivu no influensia, no rede belun-ba-belun

Iha biban ne’e Sekretáriu Munisipál Administrasaun Planeamento, Investimento e Dezenvolvimento Integrado da Autoridade Municipio Liquiça, Sr Francisco dos Santos Pereira, L.CD, hatete mos katak, programa ida ne’e importante tebes tanba bele promove ona tais Timor Leste, liu-liu ba identidade tais iha ida-idak nia munisípiu atu ita mos bele Rekoñese nu’udar “Patrimoniu Kulturál Imatenál ne’ebé Presiza Salva Guarda Urjente husi ida-idak nia munisípiu liu-liu iha UNESCO, Iha fator balun ne’ebé identifika ona nu’udar ameasa ba pratika soru tais. Tanba ita hotu hatene katak, Tais nu’udar simbolu identidade kultural nasionál Timor-Leste, soru ho liman uza tekniku kompleksu balun, motivu no kór reprezenta grupu etniku oioin iha Nasaun. Maioria atividade soru-tais nian ne’e partisipa husi feto sira

© 2024 Administração Município de Liquiçá