“PLANU IDA, ASAUN IDA” BA PROTEZE BIODIVERSIDADE HODI GARANTE DEZENVOLVIMENTU SUSTENTAVEL

Liquiçá, 22 Maiu 2024 – Prsidente Autoridade Munisipíu Liquiçá, Sr. Paulino Ribeiro.MPA, akompaña Secretário de Estado das Pescas, S.E. Domingos da Conceição dos Santos, Secretário de Estado das Florestas, S.E. Fernandinho Vieira, Diretór jerál, komandante PNTL Liquiçá, partisipa iha KUDA AI-OAN HODI SELEBRA BIODIVERSIDADE 22 Maiu 2024, atividade ne’e realiza iha Tasi Ibun Ulmera, Postu Bazartete, Munisípiu Liquiçá.

Hare ba abitat ai-parapa iha suku Ulmera ne’ebé mak komesa minus ba bebeik, Grupu “Habelar Ai-parapa” iha inisiativa ida hodi  estabelese Grupu habelar ai-parapa iha Suku Ulmera Postu Administrativu Bazartete  atu bele halibur ai-parapa nia fini hodi bele kuda fila fali atu bele hadia nafatin ambiente no abitat ekosistema ne’ebé diak iha ita nia tasi ibun rasik.

Ekosistema Ai-parapa mak hanesan sistema ida nebe forma unidade komponente nebe halo relasaun toleransia no interasaun ba biodiversidade no Ai-parapa iha abitat refere,tan ne’e husi grupu habelar ai-parapa ne’ebé parseru ho Governu atu ita nafatin konserva para biodiversidade labele lakon ka muda ba fatin seluk; iha Timor-Leste ai ne’e barak liu mak iha municipiu Dili liu-liu iha hera (metinaru) nomos Likisa (Ulmera),zona kosteira hatudu katak populasaun Ai-parapa hahu menus tanba kausa husi degradasaun (estragus) husi ita ema nia hahalok rasik nebe tesi ai-parapa hodi halo ai-sunu,ai-lutu,halo uma no halo bero liras ikus mai mosu impaktu halo mudansa klimatika no biodiversidade barak mak mate ka muda ba fatin seluk e bele mos fo ameasa ba komunidade nebe hela besik area kosteira ka tasi ninin.

Iha biban ida ne’e Prsidente Autoridade Munisipíu Liquiçá, Sr. Paulino Ribeiro.MPA, hatete katak, iha Munisípiu Liquiçá ne’e iha Suku 9 mak iha area kosteira ho porograma sira hanesan ne’e bele kontribui ona ba ita nia Munisípiu Liu-liu ba ambiente kosteira nian. Iha oportunidade ida ne’e PAM-Liquiçá nafati husu ba animal nain sira hotu, tenki halo koperasaun diak ho Estadu hodi bele sulan no kesi animal sira, tanba animal sira sempre estraga ai-horis, halo sidade sai foer no hamosu asidente iha Estrada publiku.

© 2024 Administration Municipalitu of Liquiçá